Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti majitele agentury Agátka Miroslava Polčáka (zřizovatele) a klienta (objednavatele služeb).

1. Práva a povinnosti zřizovatele

 • Zřizovatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku klienta a zajistit uskutečnění služeb odpovědnou osobou, pověřenou agenturou Agátka v souladu s údaji v objednávce klienta. Veškeré osobní údaje poskytnuté agentuře jsou důvěrné.
 • Zřizovatel má právo dle vlastního rozhodnutí odmítnout závaznou objednávku na služby a to zejména v případech, kdy klient opakovaně neplní svou povinnost zaplatit za vykonané služby.
 • Zřizovatel zodpovídá za trestní bezúhonnost jeho zaměstnanců / brigádníků.
 • Zřizovatel účtuje klientovi každou započatou půlhodinu, s tolerancí 5. min.
 • Zřizovatel si vyhrazuje právo na kontrolu svých zaměstnanců / brigádníků při výkonu služeb.
 • Zřizovatel si vyhrazuje právo na změnu cen a to bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Cena služeb již uzavřených smluvních vztahů však nemůže být jednostranně změněna bez vědomí a souhlasu klienta.

2. Práva a povinnosti klienta

 • Klient je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na níž požaduje od zřizovatele výkon služeb.
 • Klient je povinen po každém ukončení objednané služby vyplnit řádně formulář o jejím provedení, který podepíše klient i zaměstnanec / brigádník zřizovatele.
 • Jednorázové využití služeb Agentury Agátka bude vyúčtováno jejím zaměstnancem / brigádníkem vždy po ukončení výkonu služeb a klient se tímto zavazuje vystavenou částku na místě v hotovosti uhradit. V případě opakovaného využití služeb Agentury Agátka v jednom měsíci, lze provést po předchozí domluvě měsíční vyúčtování se splatností 10 kalendářních dnů následujícího měsíce. V případě neuhrazení částky do data splatnosti, se klient zavazuje uhradit penále dlužné částky ve výši 0,5% za každý započatý den prodlení.
 • Klient je seznámen s kompletním ceníkem služeb Agentury Agátka.
 • Klient objednává své služby přes agenturu, nikdy ji neobejde. Při porušení této podmínky klient souhlasí s úhradou smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč.
 • Minimální doba úklidu a péče o domácnost je 2 hodiny.
 • V případě úklidu klient zajistí mycí, čisticí prostředky a všechny potřebné pomůcky k úklidu jeho domácnosti. Pokud klient nedisponuje mycími,čistícími prostředky a pomůckami musí tuto skutečnost oznámit agentuře Agátka nejméně 24 hodin před úklidem. Agentura Agátka pak následně vše za předem stanovený poplatek zajistí.
 • Klient má právo na bezplatné storno nezávazné webové, emailové nebo telefonické objednávky. Od okamžiku potvrzení nabídky klientem (předložené zřizovatelem klientovi na základě jeho nezávazné objednávky), se tato nabídka stává závaznou a platnou objednávkou.
 • Závazná objednávka služeb proběhne minimálně 24 hodin před termínem jejich výkonu.
 • V případě, že klient zruší závaznou objednávku služeb, je povinen uhradit storno poplatek zřizovateli ve výši 25 % původní očekávané ceny objednané služby.